ALLOWANCE or BONUS but NOT PAY RISE following Appraisals

It is illegal and discriminatory for an employer to award a wage increase following a performance appraisal of his employees. Awards should take the form of a one-time allowance or bonus, said the Court of Appeal in its Judgement of the 30th September 2015 in the case Roberta Spiteri vs ST Microelectronics (Malta) Limited.

The Court of Appeal quashed an Industrial Tribunal decision which had concluded that there was no discrimination in such circumstances.

“Dan ifisser illi kwalunkwe kundizzjoni ta’ impjieg fejn tinghata performance appraisal bhala parti mis-salarju baziku ippercepiet mill-haddiema ta’ l-istess klassi ghandha titqies illi hija diskriminatorju fit-termini ta’ l-artikolu 27 tal-Kapitolu 452 tal-Ligijiet ta’
Malta u allura nulla u bla effett fil-ligi. 

Illi fil-kaz in dizamina billi l-performance appraisal ma tinghatax f’forma ta’ bonus jew allowance bhala hlas ghal darba wahda biss u dan f’forma ta’ incentiv ghal haddiem li ikun irsista iktar fuq il-post tax-xoghol f’sena partikolari, izda jinghata f’forma ta’ zieda permanenti fil-paga tieghu, ma hemmx dubbju illi dan iwassal sabiex ghas-snin sussegwenti huwa jkun qieghed jircevi salarju iktar mill-kollegi tieghu ghal xi haga li ma ikunx qieghed iwettaq differenti minnhom billi dak l-appraisal ma jiswiex ghas-sena ta’ wara meta allura isir apprezzament mill-gdid. Dan ifisser illi l-appellanti ghandha ragun fl’ilment minnha imressaq u kwindi ghandha tigi ikkumpensata ghal dawk is-snin
fejn hija irceviet remunerazzjoni inqas mill-haddiema fl-istess klassi tax-xoghol
bhala.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.